top of page

Vähi reeglid

1. Eeskiri määrab kindlaks kalapüügi, vähipüügi ja allveejahi korra Läti Vabariigi vetes.

 

2. Isiklikuks tarbeks kalapüük, vähipüük ja allveejaht on isikul, kellel kala ja vähi, samuti teiste veeselgrootute (edaspidi kalad ja vähid) püügi ajal on:

 

2.1. kehtiv kalastus-, vähipüügi- ja allveejahi kaart (v.a käesoleva eeskirja punktis 3 nimetatud isikud) või elektrooniliselt (internetist) ostetud kalastus-, vähipüügi- ja allveejahi kaart, millel on märgitud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood. , või on nimetatud sellise kaardi number;

 

2.2. isiku ja tema vanuse tuvastamist võimaldav dokument (foto, nimi, perekonnanimi ja isikukood), 16-65-aastastel puuetega isikutel aga puudetunnistus;

 

2.3. kohtades, kus korraldatakse loaga kalapüüki, vähipüüki või lubatavat allveejahti, märgitakse kehtiv eriluba (litsents) või elektrooniliselt (internetis) ostetud eriluba (litsents) või selle number.

 

3. Kalastus-, krabi- ja allveejahi kaarti ei nõuta alla 16-aastastel ja vanematel kui 65-aastastel, samuti puuetega inimestel.

 

7. Kalapüügil, vähipüügil või allveejahil on isikul õigus tasuta kasutada pukseerimisrada - piki Läänemere ja Liivi lahe rannikut laiusega 20 meetrit, mööda eraveekogude kaldaid laiusega 4 meetrit, piki teiste vete kaldaid laiusega 10 meetrit.

8. Vees või selle vahetus läheduses viibimine on keelatud:

 

8.1. kala- ja vähipüügiriistadega, kui nende kasutamine on vastaval ajal või kohas keelatud, välja arvatud paadiga liikumine, kui vastavate tööriistade kasutamise keelu asemel asetatakse ja hoitakse need paati seisund, mis ei võimalda neil kohe kala või jõevähki püüdma hakata;

 

8.2. nende liikide kalade ja vähkidega, mille väljapüümine on vastaval ajal või kohas keelatud või mille kogus või kaal ületab käesolevas eeskirjas või kalapüügi, vähipüügi ja allveejahi eeskirjas lubatud rolli suurust või ei vasta kalade ja vähide lubatud pikkusele.

 

10. Keelatud on järgmised tegevused:

 

10.1. peita püügivahendid või saak;

 

10.2. hangitud kala või vähki tulu saamise eesmärgil turul pakkuma, müüma või teistele isikutele üle andma;

 

10.3. liigutada kala ja vähke ühest veekogust teise täitmata kalandusseaduse §-s 22 sätestatud nõudeid;

 

10.4. puudutada, kahjustada või kasutada kalapüügi-, krabi- või allveejahivarustust, samuti tööstusliku püügi varustust;

 

10.5. ehitada jõgedesse, kanalitesse ja truubidesse mehaanilisi tõkkeid;

 

10.6. reostada vett ja selle rannariba, samuti jätta jäätmeid rannaribale, jääle või vette;

 

10.7. kahjustada veekogudesse või rannaribale paigutatud teabesilte ja silte;

 

10.8. paatide ankurdamine tähistatud laevateedel ning kalade ja vähide toomine paadist.

30. Vähipüük on lubatud juhul, kui vähki (nende eristavad tunnused ja ladinakeelne nimetus on toodud käesoleva eeskirja lisas 5 ) püütakse käsitsi käesolevas eeskirjas näidatud kohtades või loaga vähipüügikohtades või kasutatakse mitte rohkem kui viit värvipliiatsit, konstruktsioon. mida on kirjeldatud ja kujutatud käesolevate eeskirjade lisas 6 . Vähipüügil on keelatud kasutada muid vähipüügivahendeid või -võtet.

 

31. Iga värvipliiats on varustatud 3 x 7 sentimeetrise plastikplaadiga, millele on veekindla markeriga märgitud isiku – värvipliiatsi omaniku – ees- ja perekonnanimi ning kalastus-, vähki- ja allveejahikaardi number ( välja arvatud käesoleva eeskirja lõikes 3 nimetatud isikud). Märgistus peab olema selgelt loetav ja asuma veepinnast kõrgemal või veepinnal.

 

32. Keelatud on püüda:

 

32.1. koobastes vähki püüda või koobastest või peidupaikadest välja ajada;

 

32.2. laia- ja kitsasõrmelised vähid - 1. oktoobrist 30. juunini, samuti nende emased nähtavate munadega - aastaringselt.

 

33. Ühel isikul on lubatud hoida:

 

33.1. laia sõravähk - ainult vastavalt loalise vähipüügi reglemendile, kuid mitte rohkem kui 50;

 

33.2. kitsasuulised vähid - mitte rohkem kui 50;

33.3. ogavähk ja signaalvähk - arvukuse piiranguta, kui nende püügikogus ei ole märgitud loavähi eeskirjas.

 

34. Rollis on lubatud pidada vähke, mille minimaalne lubatud pikkus on järgmine:

 

34.1. 10 sentimeetrit – laia küünarnukivähi ja kitsasõrmelise vähi puhul;

 

34.2. kaheksa sentimeetrit – põsevähi ja signaalvähi korral.

 

35. Tagajalga pikkus määratakse, mõõtes kaugust otsmikust lülisammast (silmade vahel terav kasv esiküljel) kuni saba keskmise plaadi otsani.

 

36. Iga isik ladustab oma püütud vähid vähipüügil eraldi, välja arvatud juhul, kui mitme isiku kogusaak ei ületa ühele inimesele lubatud saagi suurust.

 

39.2. alla 16-aastastel lastel on keelatud kasutada allveejahi tööriistu ilma vanema või täiskasvanu järelevalveta;

43. Persona, kas pārkāpusi šos noteikumus, saucama pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un tai ir pienākums atlīdzināt zivju un vēžu resursiem nodarīto zaudējumu, ievērojot pamattaksi piedzenamās summas aprēķināšanai par zaudējumu, ko nodarījusi fiziskā persona, Latvijas Republikas ūdeņos nelikumīgi iegūstot zivis, vēžus un citus ūdens bezmugurkaulniekus.

 

44. Lai kompensētu zivju resursiem nodarītos zaudējumus, šo noteikumu 8. pielikumā minēto pamattaksi piemēro:

 

44.1. trīskāršā apmērā:

 

44.1.1. par lomu, kas iegūts bez šo noteikumu 2. punktā minētajiem dokumentiem;

 

44.1.2. ja ir pārsniegts atļautais loma lielums un pieļaujamais vēžu un to sugu zivju garums, kuras nav minētas šo noteikumu 44.2.3. apakšpunktā;

 

44.2. pieckāršā apmērā:

 

44.2.1. par zivju un vēžu ieguvi aizliegtā laikā vai vietā;

 

44.2.2. ja izmanto šiem noteikumiem neatbilstošus vai aizliegtus zivju un vēžu ieguves veidus vai rīkus;

44.2.3. kui on ületatud erikaitsealuste piiratud kasutusega liikide (lõhe, lõhe, kaalikas, salat (metsvimba), siig, meriforell) ning ojaforelli lubatud rolli suurus ja lubatud pikkus;

 

44.2.4. kalade jagamise või terviku muutmise eest nende väljavõtmisel, mitte järgides käesoleva määruse punktis 9 nimetatud nõuet;

 

44.2.5. kui isik keeldus saaki ja kala- või vähipüügivahendeid kontrollimiseks esitamast;

44.2.6. kui kalapüügil, vähipüügil või allveejahil saadud kala või vähki pakutakse turul, müüakse või võõrandatakse tulu saamise eesmärgil teistele isikutele.

46.2.1. kala- ja vähipüügi keelud või piirangud pimedal ajal;

)

Hoiatame teid! See on vaid osa vähi kohta kehtivast seadusest!

)

Kõigi kalapüügi, vähkide ja allveejahi reeglitega saate tutvuda klikkides sellel lingil:

)

https://likumi.lv/ta/id/279205-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-noteikumi

)

Palun järgige reegleid, et edaspidi seadusega probleeme ei tekiks!

)

Austagem Läti seadusi ja loodust.

bottom of page