top of page

Syövän säännöt

1. Säännöt määrittävät kalastusta, rapuja ja vedenalaista metsästystä koskevat menettelyt Latvian tasavallan vesillä.

 

2. Kalastus, rapu ja vedenalainen metsästys henkilökohtaiseen kulutukseen on henkilöllä, jolla on kalan ja rapujen sekä muiden vedessä elävien selkärangattomien (jäljempänä kala ja rapu) pyynnin aikana:

 

2.1. voimassa oleva kalastus-, rapu- ja vedenalainen metsästyskortti (lukuun ottamatta näiden sääntöjen kohdassa 3 tarkoitettuja henkilöitä) tai sähköisesti (Internetistä) ostettu kalastus-, rapu- ja vedenalainen metsästyskortti, josta käy ilmi henkilön nimi, sukunimi ja henkilötunnus , tai tällaisen kortin numero on nimetty;

 

2.2. asiakirja, joka mahdollistaa henkilön ja hänen ikänsä tunnistamisen (valokuva, nimi, sukunimi ja henkilötunnus), mutta 16–65-vuotiaille vammaisille henkilöille vammaisuustodistus;

 

2.3. paikoissa, joissa luvallista kalastusta, luvallista rapua tai luvanvaraista vedenalaista metsästystä järjestetään, mainitaan voimassa oleva erityislupa (lisenssi) tai sähköisesti (Internet) ostettu erityislupa (lisenssi) tai sen numero.

 

3. Kalastus-, rapu- ja vedenalainen metsästyskorttia ei vaadita alle 16-vuotiailta ja yli 65-vuotiailta eikä liikuntarajoitteisilta henkilöiltä.

 

7. Kalastuksessa, sivuttain tai vedenalaisessa metsästyksessä henkilöllä on oikeus käyttää hinauskaistaa maksutta - Itämeren ja Riianlahden rannikolla 20 metriä leveä, yksityisten vesien rannoilla 4 metriä leveä, muiden vesien rannoilla, joiden leveys on 10 metriä.

8. On kiellettyä oleskella vedessä tai sen välittömässä läheisyydessä:

 

8.1. kalan- ja rapuvälineillä, jos niiden käyttö on kyseisellä hetkellä tai paikalla kiellettyä, veneellä liikkumista lukuun ottamatta, jos ne sijoitetaan ja varastoidaan veneeseen tarvittavien työkalujen käyttökiellon sijaan tila, joka ei salli heidän aloittaa välittömästi kalan tai rapujen keräämistä;

 

8.2. niiden lajien kaloilla ja rapuilla, joiden pyynti on kyseisellä hetkellä tai paikalla kielletty tai joiden määrä tai paino ylittää näissä määräyksissä tai luvallisen kalastuksen, rapujen ja vedenalaisen metsästyksen säännöissä sallitun roolin koon, tai ei vastaa kalan ja rapujen sallittua pituutta.

 

10. Seuraavat toiminnot ovat kiellettyjä:

 

10.1. piilota kalastusvälineet tai saalis;

 

10.2. tarjota markkinoille, myydä tai luovuttaa hankittuja kaloja tai rapuja voittoa tavoitteleville henkilöille;

 

10.3. siirtää kaloja ja rapuja vesistöstä toiseen noudattamatta kalastuslain 22 §:ssä asetettuja vaatimuksia;

 

10.4. koskea, vahingoittaa tai käyttää kalastus-, sivuttain metsästys- tai vedenalaisia pyydyksiä sekä teollisia kalastusvälineitä;

 

10.5. luoda mekaanisia esteitä jokiin, kanaviin ja rumpuihin;

 

10.6. saastuttaa vesiä ja niiden rantakaistaa sekä jättää jätettä rantakaistalle, jäälle tai veteen;

 

10.7. vahingoittaa vesille tai rantakaistalle sijoitettuja opasteita ja kylttejä;

 

10.8. ankkuroimaan veneitä merkityille väylille ja hankkimaan kaloja ja rapuja veneestä.

30. Ravunpyynti on sallittu, jos rapuja (niiden tunnusmerkit ja latinankielinen nimi on mainittu näiden määräysten liitteessä 5 ) pyydetään käsin näissä määräyksissä mainituista paikoista tai luvan saaneista rapupaikoista tai käytetään enintään viittä värikynää, rakentaminen joka on kuvattu ja kuvattu näiden määräysten liitteessä . Muiden rapujen keräämiseen tarkoitettujen työkalujen tai keräystekniikoiden käyttö raputuksen aikana on kielletty.

 

31. Jokainen värikynä on varustettu 3 x 7 senttimetrin muovilevyllä, johon on merkitty vedenpitävällä merkillä henkilön – väriliidun omistajan – etu- ja sukunimi sekä kalastus-, rapu- ja vedenalainen metsästyskortin numero ( lukuun ottamatta näiden määräysten 3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä. Merkinnän on oltava selvästi luettavissa ja sen on oltava vedenpinnan ylä- tai yläpuolella.

 

32. On kiellettyä saada kiinni:

 

32.1. rapuja luolissa tai ajamalla ne ulos luolista tai piilopaikoista;

 

32.2. leveäkynsiä rapuja ja kapeakynisiä rapuja - 1. lokakuuta - 30. kesäkuuta sekä niiden naaraat, joiden munat näkyvät - ympäri vuoden.

 

33. Yksi henkilö saa pitää roolissa:

 

33.1. leveäkynsinen rapu - vain luvanvaraisen raputuksen määräysten mukaisesti, mutta enintään 50;

 

33.2. kapeasuiset ravut - enintään 50;

33.3. piikiravut ja merkkiravut - ilman lukumäärärajoitusta, jos niiden pyyntimäärää ei ole määritelty luparapumääräyksessä.

 

34. Roolissa saa pitää rapuja, joiden pienin sallittu pituus on seuraava:

 

34.1. 10 senttimetriä – leveäkynisille syöville ja kapeakynisille syöville;

 

34.2. kahdeksan senttimetriä – poskisyöpään ja signaalisyöpään.

 

35. Tynnyrin pituus määritetään mittaamalla etäisyys eturangalta (terävä kasvu edessä silmien välissä) hännän keskilevyn päähän.

 

36. Jokainen henkilö varastoi pyytämänsä rapunsa erikseen raputuksen aikana, paitsi silloin, kun useamman henkilön kokonaissaalis ei ylitä yhdelle henkilölle sallitun saaliin kokoa.

 

39.2. alle 16-vuotiaat lapset eivät saa käyttää vedenalaisia metsästysvälineitä ilman vanhempien tai aikuisen valvontaa;

43. Näitä määräyksiä rikkonut on saatettava hallinnolliseen tai rikosoikeudelliseen vastuuseen laeissa ja määräyksissä säädetyn menettelyn mukaisesti, ja hän on velvollinen korvaamaan kala- ja rapuvaroille aiheutuneet vahingot laskennan perusveroa noudattaen. korvattava määrä vahingosta, jonka luonnollinen henkilö on aiheuttanut laittomasti kalastanut Latvian tasavallan vesillä kalaa, rapuja ja muita vedessä eläviä selkärangattomia.

 

44. Kalavaroille aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi sovelletaan näiden määräysten liitteessä 8 tarkoitettua perusveroa:

 

44.1. kolminkertaistaa:

 

44.1.1. ilman näiden sääntöjen 2 kohdassa tarkoitettuja asiakirjoja saatuun rooliin;

 

44.1.2. jos rapujen ja näiden määräysten kohdassa 44.2.3 mainitsemattomien kalalajien sallittu roolikoko ja pituus on ylitetty. alajaksossa;

 

44.2. viisinkertainen:

 

44.2.1. kalojen ja rapujen pyydystä kiellettynä aikana tai paikassa;

 

44.2.2. jos käytetään vaatimustenvastaisia tai kiellettyjä menetelmiä tai välineitä kalojen ja rapujen keräämiseen;

44.2.3. jos erityisen suojeltujen rajoitetun käytön lajien (lohi, lohi, nauris, salaatti (metsävimba), siika, meritaimen) sekä puron taimen sallittu roolin koko ja sallittu pituus on ylitetty;

 

44.2.4. kalojen jakamisesta tai kokonaisuuden vaihtamisesta niiden pyynnin aikana, ei täytä näiden määräysten 9 kohdassa tarkoitettua vaatimusta;

 

44.2.5. jos henkilö kieltäytyi esittämästä saalista ja kalan tai rapujen pyyntivälineitä valvontaan;

44.2.6. jos kalastamalla, ravulla tai vedenalaisessa metsästyksessä saatuja kaloja tai rapuja tarjotaan markkinoilla, myydään tai luovutetaan voittoa tavoitteleville muille.

46.2.1. kalan ja rapujen pyyntikiellot tai rajoitukset vuorokauden pimeinä aikoina;

Varoitamme sinua! Se on vain osa syöpää koskevaa lakia!

Voit tutustua kaikkiin kalastuksen, raputuksen ja vedenalaisen metsästyksen sääntöihin klikkaamalla tätä linkkiä:

https://likumi.lv/ta/id/279205-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-noteikumi

Noudata sääntöjä, jotta sinulla ei ole ongelmia lain kanssa jatkossa!

Kunnioitakaamme Latvian lakeja ja luontoa.

bottom of page