top of page

Vėžio taisyklės

1. Taisyklės nustato žvejybos, vėžių ir povandeninės medžioklės Latvijos Respublikos vandenyse tvarką.

 

2. Žvejyba, vėžys ir povandeninė medžioklė asmeniniam vartojimui yra asmens, kuris gaudamas žuvis ir vėžius, taip pat kitus vandens bestuburius (toliau – žuvys ir vėžiai) turi teisę:

 

2.1. galiojanti žvejybos, vėžiavimo ir povandeninio medžioklės kortelė (išskyrus šių taisyklių 3 punkte nurodytus asmenis) arba elektroniniu būdu (internete) įsigyta žvejybos, vėžiavimo ir povandeninės medžioklės kortelė, kurioje nurodomas asmens vardas, pavardė ir asmens kodas. , arba įvardijamas tokios kortelės numeris;

 

2.2. dokumentas, leidžiantis identifikuoti asmenį ir jo amžių (nuotrauka, vardas, pavardė ir asmens kodas), tačiau asmenims su negalia nuo 16 iki 65 metų - neįgalumo pažymėjimas;

 

2.3. tose vietose, kur organizuojama licencijuota žvejyba, licencijuojama vėžių žvejyba ar licencijuota povandeninė medžioklė, nurodomas galiojantis specialusis leidimas (licencija) arba elektroniniu būdu (internete) įsigytas specialus leidimas (licencija) arba jo numeris.

 

3. Asmenims, jaunesniems nei 16 metų ir vyresniems nei 65 metų, taip pat asmenims su negalia, žvejybos, vėžių ir povandeninės medžioklės kortelės nebūtina.

 

7. Žvejojant, vėžiuodamas ar medžiodamas po vandeniu, asmuo turi teisę nemokamai naudotis vilkimo juosta - Baltijos jūros ir Rygos įlankos pakrante 20 metrų pločio, privačių vandens telkinių pakrantėmis 4 metrų pločio; palei kitų vandenų pakrantes 10 metrų pločio.

8. Draudžiama būti vandenyje ar jo artimoje aplinkoje:

 

8.1. su žuvų ir vėžių rinkimo įrankiais, jeigu juos naudoti atitinkamu laiku ar vietoje draudžiama, išskyrus judėjimą valtimi, jeigu vietoj draudimo naudoti atitinkamus įrankius jie dedami ir laikomi valtyje būklė, neleidžianti nedelsiant pradėti rinkti žuvų ar vėžių;

 

8.2. su tų rūšių žuvimis ir vėžiais, kurių gaudymas atitinkamu laiku ar vietoje yra draudžiamas arba kurių kiekis ar svoris viršija šiuose nuostatuose arba licencijuotos žvejybos, vėžių gaudymo ir povandeninės medžioklės nuostatuose leidžiamą vaidmens dydį, arba neatitinka leistino žuvų ir vėžių ilgio.

 

10. Draudžiami šie veiksmai:

 

10.1. paslėpti žvejybos įrankius ar laimikį;

 

10.2. gautas žuvis ar vėžius siūlyti rinkai, parduoti ar perduoti kitiems asmenims siekiant pasipelnyti;

 

10.3. perkelti žuvis ir vėžius iš vieno vandens telkinio į kitą nesilaikant Žuvininkystės įstatymo 22 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

 

10.4. liesti, sugadinti ar naudoti žvejybos, vėžių medžioklės ar povandeninės medžioklės, taip pat pramoninės žvejybos įrankius;

 

10.5. sukurti mechaninius barjerus upėse, kanaluose ir pralaidose;

 

10.6. teršti vandenis ir jų pakrantės juostą, taip pat palikti atliekas pakrantės juostoje, ant ledo ar vandenyje;

 

10.7. pažeisti vandenyse ar pakrantės juostoje esančius informacinius ženklus ir ženklus;

 

10.8. inkaruoti valtis pažymėtuose farvateriuose ir gauti iš valties žuvies ir vėžių.

30. Vėžyti leidžiama, jei vėžiai (jų skiriamieji požymiai ir lotyniškas pavadinimas nurodyti šių taisyklių 5 priede ) gaudomi rankomis šiuose nuostatuose nurodytose vietose arba licencijuotose vėžių gaudymo vietose arba naudojamos ne daugiau kaip penkios kreidelės, konstrukcija. kurios aprašytos ir pavaizduotos šių taisyklių priede 6 straipsnyje. Vėžiavimo metu draudžiama naudoti kitus vėžių rinkimo įrankius ar rinkimo būdus.

 

31. Kiekvienoje kreidoje yra 3 x 7 centimetrų plastikinė plokštelė, ant kurios vandeniui atspariu žymekliu nurodomas asmens – kreidelės savininko vardas ir pavardė bei žvejybos, vėžiavimo ir povandeninės žvejybos numeris. medžioklės kortelę (išskyrus šių taisyklių 3 punkte nurodytus asmenis). Ženklas turi būti aiškiai įskaitomas ir išdėstytas virš vandens paviršiaus arba vandens paviršiaus lygyje.

 

32. Draudžiama gaudyti:

 

32.1. vėžiai urvuose arba išvarymas iš urvų ar slėptuvių;

 

32.2. plačiarankius vėžius ir siaurarankius vėžius – nuo spalio 1 d. iki birželio 30 d., taip pat jų pateles su matomais kiaušinėliais – ištisus metus.

 

33. Vienam asmeniui leidžiama laikyti:

 

33.1. plačiakakčių vėžių – tik pagal licencijuotos vėžių gaudymo nuostatus, bet ne daugiau kaip 50;

 

33.2. siauraburniai vėžiai - ne daugiau kaip 50;

33.3. spygliuotieji vėžiai ir signaliniai vėžiai – be skaičiaus limito, jeigu jų surinkimo kiekis nenurodytas licencijuojamų vėžių nuostatuose.

 

34. Leidžiama laikyti vėžius, kurių mažiausias leistinas ilgis yra toks:

 

34.1. 10 centimetrų – sergant plačiažandikauliu ir siaurakančiu vėžiu;

 

34.2. aštuoni centimetrai – nuo skruostų vėžio ir signalinio vėžio.

 

35. Stuburo ilgis nustatomas išmatavus atstumą nuo priekinio stuburo (staigus išaugos priekyje tarp akių) iki vidurinės uodegos plokštelės galo.

 

36. Kiekvienas žmogus savo sugautus vėžius vėžiavimo metu laiko atskirai, išskyrus atvejį, kai bendras kelių asmenų laimikis neviršija vienam žmogui leidžiamo laimikio dydžio.

 

39.2. vaikams iki 16 metų be tėvų ar suaugusiųjų priežiūros draudžiama naudoti povandeninės medžioklės įrankius;

43. Asmuo, pažeidęs šiuos nuostatus, traukiamas administracinėn arba baudžiamojon atsakomybėn įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, o žuvų ir vėžių ištekliams padarytą žalą atlygina, laikantis bazinio mokesčio apskaičiavimo. išieškotina suma už fizinio asmens, neteisėtai Latvijos Respublikos vandenyse žvejojant žuvis, vėžius ir kitus vandens bestuburius, padarytą žalą.

 

44. Žuvų ištekliams padarytai žalai atlyginti taikomas šių taisyklių 8 priedėlyje nurodytas bazinis mokestis:

 

44.1. trigubas:

 

44.1.1. už vaidmenį, gautą be šių nuostatų 2 punkte nurodytų dokumentų;

 

44.1.2. jei viršijamas leistinas vėžių ir šių taisyklių 44.2.3 punkte nenurodytų rūšių žuvų rolės dydis ir leistinas ilgis. poskyryje;

 

44.2. penkis kartus:

 

44.2.1. apie žuvų ir vėžių rinkimą draudžiamu laiku ar vietoje;

 

44.2.2. jeigu naudojami šių taisyklių neatitinkantys arba draudžiami žuvų ir vėžių surinkimo būdai ar įrankiai;

44.2.3. viršytas leistinas vaidmens dydis ir leistinas specialiai saugomų riboto naudojimo rūšių žuvų (lašišos, lašišos, ropių, salotų (miško vimbų), sykų, šlakių), taip pat vėgėlių ilgis;

 

44.2.4. už žuvų dalijimą ar visumą pakeitus jų gaudymo metu, nesilaikant šių taisyklių 9 punkte nurodyto reikalavimo;

 

44.2.5. jeigu asmuo atsisakė pateikti laimikį ir žuvų ar vėžių rinkimo įrankius kontrolei;

44.2.6. jeigu žuvys ar vėžiai, gauti žvejojant, vėžiuojant ar povandenine medžiokle, siūlomi turguje, parduodami ar perduodami kitiems asmenims siekiant pasipelnyti.

46.2.1. draudimai ar apribojimai gaudyti žuvis ir vėžius tamsiuoju paros metu;

,

Įspėjame! Tai tik dalis įstatymo, taikomo vėžiui!

,

Su visomis žvejybos, krabavimo ir povandeninės medžioklės taisyklėmis galite susipažinti paspaudę šią nuorodą:

,

https://likumi.lv/ta/id/279205-makskeresanas-vezosanas-un-zemudens-medibu-noteikumi

,

Laikykitės taisyklių, kad ateityje nekiltų problemų dėl įstatymų!

,

Gerbkime Latvijos įstatymus ir gamtą.

bottom of page